Schelpdierconferentie
2022

De stichting Schelpdierconferenties organiseerde op 17 en 18 maart 2022 de 7e editie van de internationale schelpdierconferentie, in het Deltapark Neeltje Jans. Hoofdthema is “Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?”

Een verslag van de conferentie is te lezen onder “Verslag”

Wij zijn de sponsors erkentelijk voor hun bijdragen. Tevens bedanken we de klankbord groep* voor hun adviezen en feedback. Wij bedanken verder de jury van de duurzaamheidsaward**, de sprekers en sessie voorzitters, de deelnemers en de beursgenoten. Tevens dank aan de staf van Deltapark Neeltje Jans, de tolken en de techniek.

 

*Leden klankbordgroep: Addy Risseeuw, Wouter van Zandbrink, Nathalie Steins, Wim Bakker, Caroline Verwijs, Jaap Broodman, Angelo Kouwenhoven, Wilbert Schermer Voest, Tilly Sintnicolaas en Jaap de Rooij.

**Jury duurzaamheid award: Bram Bierens, Natahalie Steins en Michiel Brillenburgh Wurth

29 maart 2022

Jaap Holstein, Jasper van Houcke en Aad Smaal
Stichting Schelpdierconferenties

Nieuws

Blue Deal belangrijke stap op weg naar duurzame schelpdierkweek

Gezamenlijk werken aan de versterking van schelpdieren als bouwsteen van een gezond en duurzaam menu, dat is kort gezegd de ‘Blue Deal’ die de schelpdiersector, Rijk, Provincie, natuurorganisaties en Impuls Zeeland vandaag hebben gesloten. Samen gaan zij aan de slag met natuur-inclusieve schelpdierkweek in de Noordzee en het uitbreiden met nieuwe consumenten. De Blue Deal is ondertekend tijdens de Schelpdierconferentie op Neeltje Jans op 17 maart 2022.

Schelpdieren: duurzaam en gezond
Voedselproductie gaat gepaard met ca 30% van de globale CO2-uitstoot en aantasting van de biodiversiteit. De coronacrisis heeft ons nog eens extra geconfronteerd met de effecten van een ongezonde levensstijl en dito voedsel. Actueel is de behoefte aan een duurzame regionale voedselvoorziening.
Een belangrijke bron van duurzaam en gezond voedsel zijn mosselen en oesters. Schelpdieren kennen de laagste CO2 footprint van dierlijk eiwit. En schelpdiereiwit kan bijdragen aan het reduceren van z.g. welvaartsziekten. Het vergroten van het aandeel schelpdiereiwit in het menu is een bouwsteen naar een duurzame, gezonde en welvarende toekomst.
De Verenigde Naties en de Europese Commissie bepleiten dan ook uitbreiding van de schelpdierkweek en -consumptie.

BlueDeal
Met de BlueDeal leggen sector, overheid en natuurorganisatie de ambitie deze uitbreiding voor Nederland vast. Dat vraagt veel innovatie. Het effectief invullen van nieuwe techniek en nieuwe regelgeving vereist vervolgens samenwerking tussen sector, overheid en natuurorganisaties. De afspraken daarvoor zijn vastgelegd in de
Blue Deal. Deze is uitgewerkt in de Blue deal in een aanpak met waarmee niet alleen duurzame en gezonde eiwitproductie wordt nagestreefd maar ook natuurontwikkeling en biodiversiteitsherstel en alsook versterking van de regionale economie.

Nieuw: kweek op zee
Nederland kent een lange traditie van schelpdierkweek in de Zeeuwse wateren en de Waddenzee. De omvang is echter beperkt, omdat de huidige kweektechniek gekoppeld is aan luwe wateren. Met nieuwe technieken zijn er mogelijkheden van kweek op zee, waaronder de kweek in windmolenparken.
Deze kweek, onder nog onbekende omstandigheden, vraagt veel innovatie. In de eerste plaats van de kweek- en natuurtechniek zelf. Ook beleid, regelgeving en financiering vragen aanpassing.

Eerlijk speelveld
Uiteindelijk is het te doen om een groter aandeel in het menu. Schelpdieren zijn voor veel mensen nog geen vanzelfsprekende eiwitbron. Essentieel is nieuwe consumenten te bereiken, met nieuwe producten, op nieuwe markten. Dat vraagt ook een eerlijk speelveld. Het kabinet zet in op stimulering en beprijzing zodat duurzaam en gezond voedsel een meer gelijk speelveld krijgen.

Taskforce Schelpdieren
Zo is er een ‘Taskforce Schelpdieren’ opgericht. Die gaat aan de slag met

  • Het creëren van ruimte voor schelpdierkweek, zowel nearshore als offshore (binnen en buiten windparken), in combinatie met de realisatie van natuurwaarden;

  • Het uitvoeren van praktijktesten voor het natuur-inclusief kweken van mosselen;

  • Het creëren van voorwaarden voor het vergroten van consumptie van het gezonde en duurzame schelpdiereiwit.

Deelnemende partijen
In de Blue Deal en de Taskforce Schelpdieren werken samen:

Winnaars DUURZAAMHEIDS AWARD SCHELPDIERSECTOR 2022

De Duurzaamheids -en innovatieprijs 2022 in de categorie Kweek is toegekend aan OOS SMF BV. De jury kende de Duurzaamheids -en Innovatieprijs 2022 in de categorie Toelevering & Verwerking toe aan Damen Maaskant.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dhr Henk Staghouwer bezoekt Schelpdierconferentie

Op donderdag 17 maart bezoekt Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dhr Henk Staghouwer, de schelpdierconferentie. Hij zal daar de Blue Deal van de Task Force schelpdiercultuur in ontvangst nemen en een bezoek brengen aan de beurs. De Blue Deal is een intentieverklaring tot samenwerking van schelpdiersector, overheid en natuur- en milieu organisaties, om te komen tot uitbreiding van de productie van Nederlands schelpdiereiwit op de Noordzee, in combinatie met biodiversiteitsherstel en natuurontwikkeling. De samenwerking is tevens gericht op vergroting van duurzame consumptie van de schelpdieren op basis van gericht voedselbeleid, product- en marktontwikkeling. De Blue Deal sluit naadloos aan bij het thema van de conferentie: schelpdieren, eiwitbron van de toekomst? Hoe dit kan worden gerealiseerd wordt van verschillende kanten belicht. Dr Felix Leinemann van DG Mare presenteert de ontwikkelingen in het Europese beleid. Over financiering van projecten via het nieuwe Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds is er een pitch van Joeri de Leeuw van RVO, en is stand nr 20 (op donderdag) bemand met medewerkers van de RVO en LNV om vragen o.a. over subsidiemogelijkheden te beantwoorden. In de stand van Creaghs Consultancy kan informatie worden verkregen over begeleiding van subsidieaanvragen.

Ministerie van LNV en de RVO

Werkt u in de aquacultuursector? Dan kunt u misschien een subsidie aanvragen uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Met het EMFAF voert Nederland het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) uit. Het fonds loopt van 2021 tot en met 2027. RVO en LNV zijn op donderdagmiddag op de beurs aanwezig om u meer informatie over dit fonds te verstrekken.

Damen Maaskant

De druk om te verduurzamen neemt toe. Zeker in Natura 2000-gebieden komen strengere eisen ten aanzien van emissies. ,,Zero-impact; dit betekent dat we ons huidige portfolio willen aanvullen met schepen die nog minder milieubelastend zijn en zullen zijn uitgerust op de laatste standaarden voor comfort en arbeidsomstandigheden’’, aldus commercieel manager Jeroen van den Berg van Damen Maaskant, die ook deze editie aanwezig zal zijn op de beursvloer van de Schelpdierconferentie 2022, op 17 en 18 maart in het Deltapark Neeltje Jans.

OOS International group

Door verandering in natuurlijke omstandigheden en regelgeving neemt het volume met traditionele productiemethodes af en dienen nieuwe mogelijkheden ontwikkeld te worden. De Noordzee biedt ruimte en voedselbronnen voor het kweken van mosselen op volle zee. Met haar kennis en ervaring op het gebied van offshore technologie biedt OOS SMF B.V., onderdeel van de OOS International Group, een innovatieve oplossing.

Thema
en dagindeling

Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?

Schelpdieren zijn een bron van gezond voedsel, en ze worden op een duurzame wijze geproduceerd. Ze zijn gezond vanwege de voedingswaarde: rijk aan eiwitten en mineralen, weinig vet maar wel belangrijke vetzuren. Schelpdieren worden gekweekt in de natuurlijke omgeving. Ze eten wat de natuur te bieden heeft en hebben vergeleken met andere soorten voedsel een extreem lage ecologische voetafdruk. Ze zorgen voor recycling van voedingsstoffen waardoor de groei van hun eigen voedsel -de algen-, wordt bevorderd. Toch is de belangstelling bij consument beperkt tot een groep echte liefhebbers. In bredere kring is er wel waardering, maar ontbreekt kennis van de karakteristieken en ervaring met toepassingen. Het is zelfs zo dat de consumptie van schelpdieren in Europa al jaren afneemt, mede omdat geschikte locaties voor kweek afnemen. Dit in schril contrast met de 8 % jaarlijkse groei in productie elders in de wereld: zie onderstaande figuur op basis van FAO data.
In de traditionele Europese kweekgebieden zijn er beperkingen vanwege kustbeheer, recreatie, natuurbescherming, en nieuwe gebieden zijn niet zomaar voorhanden. Intussen is er de noodzaak tot duurzame productie van gezonde voeding, niet alleen in Europa maar wereldwijd, zeker gezien de verwachte toename van de wereldbevolking en de hogere eisen die worden gesteld aan voeding. In deze context worden op de conferentie verschillende thema’s verder uitgediept, op basis van analyses, en gericht op oplossingen. Wat zijn de vragen, wat zijn de mogelijkheden, en wat kunnen we leren van anderen?

Donderdag 17 maart: Schelpdieren gezond en duurzaam

Op de eerste dag wordt ingegaan op de betekenis van schelpdieren als eiwit- en vetzuurbron van de toekomst, mede in vergelijking met traditionele bronnen uit de veeteelt. Wat is ervoor nodig om de (jonge) consument hiervoor te interesseren, wat wordt er al aan gedaan en hoe wordt dit elders aangepakt. Het gaat dan niet alleen om de betekenis als gezonde voedselbron, maar ook om het aspect duurzaamheid. Hoe zit het met de footprint in termen van koolstof, stikstof, fosfaat en zoetwater gebruik, en hoe verhoudt zich dit zowel tot vlees als tot vegetarische voeding. En hoe circulair is de schelpdierproductie, wat is de stand van zaken en wat staat er op de rol voor verdere ontwikkeling? Op basis hiervan komt aan de orde hoe dit met de consument te communiceren en hoe in te spelen op de wensen van de huidige en toekomstige consumenten.

Uitreiking duurzaamheid award 2020/2021

Ook dit jaar kunnen schelpdierkwekers, -handelaren en toeleveranciers meedingen naar de prijs voor de meest duurzaam werkende dan wel meest innovatieve kweker / handelaar / toeleverancier 2021/22. (zie ook onder prijs voor innovatie en duurzaamheid)
Op basis van de inzendingen wordt door de jury een selectie gemaakt van de meest duurzame/innovatieve initiatieven van de afgelopen jaren. De awards worden uitgereikt na de middagsessie op 20 januari.

> Lees meer of meldt je direct aan

Diner met pitches 17 maart

Tijdens het diner met sprekers, standhouders en sponsors, waarvoor bezoekers zich kunnen inschrijven, zullen er pitches worden gepresenteerd van jonge professionals in de voedsel- en schelpdiersectoren.

Vrijdag 18 maart 2022: Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak

Op de 2e dag is de conferentie gericht op voorwaarden voor uitbreiding van schelpdierkweek in ons land. Hoe wordt ingespeeld op de behoeften van de (toekomstige) consument en de afnemende productie in Nederland en daarbuiten. Mogelijkheden voor offshore kweek worden in het buitenland op steeds meer locaties verkend en ook in Nederland staan er pilots op stapel om dat uit te proberen. Dat vereist een geheel nieuwe aanpak. Er zijn nieuwe technieken nodig om onder offshore omstandigheden te werken, er worden hoge eisen gesteld aan de logistiek, en ook wat betreft de kweektechnieken zal er nog heel wat te pionieren zijn. Dit komt met name in de ochtendsessie aan de orde. Vragen over het beheer, de vergunningverlening en de benodigde ondersteuning komen ‘s middags aan de orde, met als basisvraag vanuit welke visie de nieuwe manier van schelpdiercultuur in nieuwe gebieden ontwikkeld kan worden. Dit heeft o.a. betrekking op medegebruik van windparken, de combinatie met zeewierkweek, natuurontwikkeling en de beheer visie wat betreft het uitgeven van ‘eiwit ’kavels.

Wanneer

Donderdag - Vrijdag
17 - 18 maart, 2022

Waar

Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

Voor Wie

De Schelpdiersector
in binnen- en buitenland

Schelpdier
conferentie
2022

Organisatie
en achtergrond

ORGANISATIE

De 7e internationale schelpdierconferentie is georganiseerd door de Stichting Schelpdierconferenties. De Stichting heeft een bestuur, dat bestaat uit Mr. Ir. Jaap Holstein, Prof. Dr. Aad Smaal en Dr. Jasper van Houcke. Dat zijn degenen die de feitelijke organisatie voor hun rekening nemen. Jaap Holstein was voor zijn pensionering onder meer consultant, secretaris van de Vereniging van Schelpdierhandelaren, secretaris van de PO Kokkelvisserij en beleidsmedewerker bij het Ministerie van LNV. Aad Smaal is emeritus hoogleraar bij Wageningen Universiteit en was onderzoeker bij Wageningen Marine Research en bij Rijkswaterstaat.  Jasper van Houcke is lector aquacultuur aan de HZ/University of Applied Sciences en daarvoor onder meer teamleider aquacultuur aan de HZ. 

KLANKBORDGROEP

Het thema voor de conferenties en het programma wordt bediscussieerd met een klankbordgroep, die ervoor zorgt dat de onderwerpen aansluiten bij wat de ‘achterban’ interesseert. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de schelpdiersector, de overheid, en kennisinstituten.

ACHTERGROND

De schelpdierconferenties worden sinds 2007 in principe elke 2 jaar georganiseerd en hebben plaatsgevonden in Vlissingen, Goes en sinds 2011  op Deltapark Neeltje Jans. Het aantal deelnemers neemt elk jaar toe en ook de beurs breidt uit. De belangstelling vanuit het buitenland neemt eveneens toe. De thema’s van de conferentie zijn gericht op actuele vraagstukken, gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen op de langere termijn. De doelgroepen van de conferentie bestaan uit mensen die werkzaam zijn in de schelpdiersector, hun adviseurs, toeleveranciers en afnemers, en uit mensen die werkzaam zijn in onderzoek, beleid en beheer. Sinds een aantal jaren zijn maatschappelijke organisaties, zoals vanuit de natuurbescherming, meer betrokken bij de conferentie.

Het
event

Lezingen, DiscussieS & Beurs

De conferentie zal bestaan uit lezingen, discussies, en een beurs voor bedrijven en instellingen.

Deelnemers

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands wordt gezorgd.

Beurs

Ruim 20 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden.

De
Beurs

Ruim 20 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden

Benieuwd welke bedrijven zich al aangemeld hebben voor de beurs? Klik op onderstaande button en ze stellen zich aan u voor!

Onze
Sponsors

Voorlopig programma
2022

Dag 1 – Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?
17 March 2022
08:30 - 09:30
Deltapark Neeltje Jans

Registratie en koffie, beurs open

09:30 - 09:35
Deltapark Neeltje Jans

Welkom door de organisatie

09:35 - 09:40
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie I over duurzaam en gezond aanbod

Paula Schot
Wethouder Gemeente Schouwen Duiveland
09:40 - 10:10
Deltapark Neeltje Jans

Keynote 1: De footprint van gekweekte schelpdieren

Prof dr Ray Hilborn
Univ Washington, Seattle
10:10 - 11:00
Deltapark Neeltje Jans

Beurs, koffie/thee, posters

11:00 - 11:20
Deltapark Neeltje Jans

Ontwikkeling mosselkweek in Europa: oorzaken afname en nieuwe kansen

Dr Ir Hans van Oostenbrugge
WUR
Dr Ir Jacob Capelle
WUR
11:20 - 11:40
Deltapark Neeltje Jans

Hoe gezond zijn schelpdieren?

Dr. Jasper van Houcke
HZ University of Applied Sciences
11:40 - 12:00
Deltapark Neeltje Jans

De nieuwe benadering van de EU voor een duurzame blauwe economie

Dr Felix Leinemann
EU DG Mare
12:00 - 12:10
Deltapark Neeltje Jans

Discussie en conclusies o.l.v. sessie voorzitter

12:10 - 12:15
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Digitalisering Trends in de Visserij

Juliën Hanssens
Digital Architect - Securancy Intelligence
12:15 - 12:20
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Risico’s verzekeren in de aquacultuur

Rui Ferreira
Longlines Ltd UK
12:20 - 13:40
Deltapark Neeltje Jans

Beurs, lunch, posters

13:40 - 13:45
Deltapark Neeltje Jans

introductie door voorzitter sessie II over duurzame kweek en afzet

Ing. Edie Engels
Voorzitter PO Mosselcultuur
13:45 - 14:15
Deltapark Neeltje Jans

Keynote 2: Kansen voor consumenten

Margreet van Vilsteren
Directeur Good Fish Foundation
14:15 - 14:35
Deltapark Neeltje Jans

Life cycle analyse Nederlandse schelpdierkweek en echte prijs (true pricing)

Marnix Poelman
WUR
Geert Hoekstra
WUR
14:35 - 15:00
Deltapark Neeltje Jans

Blue Deal: Toelichting en Ondertekening

Henk Staghouwer
Minister van LNV
15:00 - 15:40
Deltapark Neeltje Jans

Koffie/thee/beurs

15:40 - 15:50
Deltapark Neeltje Jans

Terugmelding workshop over Europese aanpak - vz workshop

ir Addy Risseeuw
Secretaris PO Mosselcultuur
15:50 - 16:10
Deltapark Neeltje Jans

Innovaties in de oesterkweek

Eva Hartog
HZ/University of Applied Sciences Vlissingen/Middelburg
16:10 - 16:30
Deltapark Neeltje Jans

Nieuw schelpdierbeleid in Nederland

Drs. Nanou Beekman
Ministerie van LNV
16:30 - 16:35
Deltapark Neeltje Jans

Discussie en conclusies

16:35 - 16:40
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Toelichting op Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds

Joeri de Leeuw
RVO
16:40 - 16:45
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Marine Stewardship Council

Jan van Keulen
Marine Stewardship Council
16:45 - 18:30
Deltapark Neeltje Jans

Beurs & posters, drinks met om 17.15 uur de uitreiking van de duurzaamheid award 2020/2021

Jo-Annes de Bat
GS Zeeland
18:30 - 20:30
Deltapark Neeltje Jans

Diner op inschrijving met pitches van: Young Seafood Leaders Eva Verwijs, Krijn Verwijs Yerseke BV & Mike Turenhout, visfederatie Mosselnetwerk van Slow Food Youth Network Lisa Koopman, Juul van Laar, Steven Elswijk en Sam Zoet

Dag 2 – Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak
18 March 2022
08:30 - 09:00
Deltapark Neeltje Jans

Registratie en koffie, beurs open

09:00 - 09:05
Deltapark Neeltje Jans

Welkom tweede dag

09:05 - 09:10
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie III over stikstof

Wouter van Zandbrink
Voorzitter vereniging Schelpdierhandel
09:10 - 09:30
Deltapark Neeltje Jans

Waar komt het stikstof probleem vandaan en hoe is het te benaderen

mr. Werner Lindhout
LGL Legal
mr. Megan Claessen
LGL Legal
drs Cora Seip
PO Mosselcultuur
09:30 - 09:50
Deltapark Neeltje Jans

The road to zero emission

ir Andre de Bie
Program Manager Sustainable Propulsion - Maaskant / Damen Shipyards
09:50 - 10:00
Deltapark Neeltje Jans

Discussie o.l.v. sessie voorzitter

10:00 - 10:45
Deltapark Neeltje Jans

beurs, koffie/thee

10:45 - 10:50
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie IV over kweekontwikkelingen elders in Europa

Wouter van Zandbrink
Voorzitter vereniging Schelpdierhandel
10:50 - 11:10
Deltapark Neeltje Jans

De ontwikkeling van viskweek in Noorwegen en de koppeling met zeewier en mosselen

Harald Sveier
Leroy Seafood Group, Noorwegen
11:10 - 11:30
Deltapark Neeltje Jans

Effecten van offshore kweek voor de biodiversiteit

Emma V. Sheehan
Plymouth University
11:30 - 11:50
Deltapark Neeltje Jans

Schelpdierkweek en -herstel experimenten in de Belgische kustzone

Dr. ir. Nancy Nevejan
Universiteit Gent
11:50 - 11:55
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Mosselkweek voor de Belgische kust

Laurens Goossens
Colruyt group
11:55 - 12:05
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Offshore schelpdierkweek installatie

Erik Wakkee
OOS
12:05 - 12:10
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Bedrijfsopvolging

Sander van Gelderen
Partner Tax Advisory, Baker Tilly
12:10 - 12:20
Deltapark Neeltje Jans

Discussie o.l.v. sessie voorzitter

12:20 - 13:40
Deltapark Neeltje Jans

beurs, lunch

13:40 - 13:45
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie V over Kansen voor kweek op Zee

Dr. Ir. Nathalie Steins
Wageningen Marine Research
13:45 - 14:05
Deltapark Neeltje Jans

De blauw-groene toekomst: schelpdieren, digitale technologie en precisie aquacultuur.

Joao Ferreira
Univ Lissabon & Longline Environment Ltd, Portugal/UK
14:05 - 14:25
Deltapark Neeltje Jans

Waarom offshore schelpdierkweek combineren met natuurontwikkeling?

Karel van den Wijngaard
Ark
14:25 - 14:45
Deltapark Neeltje Jans

Blue deal: programma en uitvoering

Wouter van Zandbrink
Voorzitter vereniging Schelpdierhandel
14:45 - 15:15
Deltapark Neeltje Jans

Afsluitende Keynote 3: Ecologische randvoorwaarden voor kweek op zee

Prof Dr Jaap van der Meer
WMR, WUR & VU
15:15 - 15:25
Deltapark Neeltje Jans

Discussie olv sessie voorzitter

15:25 - 15:30
Deltapark Neeltje Jans

afsluiting door organisatie

15:30 - 17:00
Deltapark Neeltje Jans

Beurs & posters, farewell drinks

De
Sprekers van de editie 2022

De schelpdier-conferentie biedt veel mogelijkheden om de sprekers beter te leren kennen en met hen van gedachten te wisselen

Prijzen

Toegang 1 dag

90
/incl. BTW
  • Entree voor 1 dag op de conferentie
  • Gratis lunch & snacks
  • Toegang tot alle lezingen

Toegang 2 dagen

160
/incl. BTW
  • Entree op beide dagen
  • Gratis lunch & snacks
  • Toegang tot alle lezingen

Studenten

  • Studenten kunnen -onder opgave van hun collegekaart nummer- zich aanmelden voor de conferentie bij Jasper van Houcke (j.van.houcke@hz.nl) Het tarief voor studenten is € 35 voor één dag en € 60 voor beide dagen.

De
Locaties

Deltapark Neeltje Jans

Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

Deltapark Neeltje Jans ligt in het hart van de Oosterscheldekering en is bereikbaar via de N57, zowel vanuit de richting Middelburg als vanuit Rotterdam.

Met de auto

Vanuit de Randstad rijdt u door de Rotterdam-Benelux tunnel of Brienenoordbrug.
Vervolgens volgt u de richting Zierikzee (A15-A29-N59), na Zierikzee volgt u de richting Burgh-Haamstede.
Voor Burgh-Haamstede neemt u de afslag Westschouwen/Middelburg (N57). Vanaf hier kunt u de borden Neeltje Jans volgen en vervolgens de borden Deltapark.

Vanuit de regio Brabant en Antwerpen rijdt u richting Bergen-op-Zoom. Op de A58,
u volgt de richting Middelburg/Vlissingen. Bij Goes zie je de borden voor Neeltje Jans al.
Op Neeltje Jans volgt u de borden Deltapark.

Openbaar vervoer

Komt u met het openbaar vervoer naar Deltapark Neeltje Jans? Geen probleem! Er is een bushalte op 5 minuten loopafstand. Bent u minder mobiel, houd er dan rekening mee dat het pad richting het park onverhard is en moeilijk begaanbaar met een rolstoel.

Hotel Suggesties

Hotel Terminus

Met een centrale ligging in Goes, dichtbij openbaar vervoer en op 3 minuten loopafstand van het gezellige historische centrum van Goes.