drs Cora Seip

SpecialityPO Mosselcultuur

Cora Seip-Markensteijn MSc studeerde Biologie aan de Universiteit Leiden. Van 2007-2012 hield ze zich als beleidsmedewerker bij het Productschap Vis bezig met de ruimtelijke ordening op zee in het algemeen en de uitvoering van Natura 2000 in het bijzonder. In 2012 werd ze zelfstandig waarbij de focus bleef op de visserijsector. Sinds voorjaar 2021 is Cora als ecologisch adviseur betrokken bij de Productenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur.

 

Waar komt het stikstof probleem vandaan en hoe is het te benaderen?

Er is de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor stikstof. Stikstof is onmisbaar voor plantengroei. Te veel stikstof zorgt voor minder plant- en diersoorten: de biodiversiteit neemt af, met een verstoring van het evenwicht in de natuur tot gevolg. Beleidsmatig geeft dit bijvoorbeeld het risico dat Nederland de Natura 2000-doelen niet gaat halen. In 2021 werd de Wet “stikstofreductie en natuurverbetering” van kracht. Aan de ene kant wordt middels deze wet ruimte gegeven (bijv. aan de bouw). Aan de andere kant knelt stikstof nog steeds en zijn maatregelen nodig. Voor de schelpdiersector speelt stikstof bij de vergunningverlening. Hoewel er juridisch en rekenkundig voor de schelpdiersector momenteel ruimte is, ligt de uitweg uit het probleem bij het verminderen van uitstoot. Technische mogelijkheden worden onderzocht en her en der laten schepen al aanpassingen doen.