Dr ir Henrice Jansen

SpecialityWageningen Marine Research, Yerseke. Henrice.jansen@wur.nl
BIO

Hoe kunnen we de ontwikkeling van aquacultuur op een duurzame wijze stimuleren en zodende een bijdrage leveren aan de voedselzekerheid in Nederland, Europe en wereldwijd? Dat is de drijfveer in het werk van dr ir Henrice Jansen. De afgelopen jaren is ze actief betrokken bij het schelpdieronderzoek van WMR. Hierbij richt ze zich binnen het KOMPRO programma onder andere op de strategische vragen die de kweek van mosselen in een natuurlijk ecosysteem met zich meebrengt. Onderwerpen die daarbij centraal staan zijn ecosysteem diensten, nutriënten dynamiek, draagkracht, biodiversiteit, en sediment verstoring. In deze hoedanigheid is ze ook nauw betrokken bij ontwikkelingen in het mosselconvenant. Naast het schelpdieronderzoek, doet ze ook onderzoek naar de ecologische inpassing van zeewierkweek in de Delta en de Noordzee. Henrice heeft haar promotie onderzoek uitgevoerd in Noorwegen, waar ze nutriënten dynamiek en draagkracht van de Noorse mosselkweek heeft bestudeerd. Tot op heden is ze nog steeds actief in het Noorwegen waar ze onderzoek doet naar de milieueffecten van zalmkweek en de ontwikkeling van geïntegreerde aquacultuur waar zalmkweek gecombineerd wordt met schelpdier, zeewier en wormenkweek. In het onderzoek naar geïntegreerde aquacultuur is er ook een sterke link met partners in China. Naast het onderzoek is ze tevens bestuurslid bij de EAS (European Aquaculture Society) en neemt ze deel aan de Wetenschappelijke Raad van Zeeland.

Titel:  Klimaat robuuste kweek: schelpdieren als koolstof en stikstof sink
Samenvatting

Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. In het akkoord staan een veelheid van afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Er wordt oa gesproken over het optimaal inrichten van water (en land) gericht op koolstof-fixatie, en ontwikkeling van zeewierkweek wordt genoemd als kans om CO2 in te vangen. Kan de kweek van schelpdieren hier ook een bijdrage aan leveren? Dat is de vraag die in deze presentatie centraal zal staan. Tijdens de groei van schelpdieren wordt er koolstof vastgelegd in de schelp en in het ‘vlees’ (het eetbare deel van het schelpdier). Tijdens de groei wordt er echter ook CO2 uitgescheiden door oa de ademhaling. Tijdens de presentatie zal een overzicht gegeven worden van de processen die de netto vastlegging van koolstof tijdens schelpdierproductie bepalen, en wordt een schatting gegeven van de koolstof die vastgelegd wordt door de Nederlandse mosselkweek. Ecosysteem diensten hebben ook een economische waarde, welke in dit geval uitgedrukt wordt als ‘carbon credits’. Bij een mogelijke opschaling van de schelpdierproductie om de koolstof-fixatie te bevorderen moet daarbij ook aandacht zijn voor de natuurwaarden van het ecosysteem waarin gekweekt wordt. Deze economische en ecologische thema’s zullen bediscussieerd worden.

Naast het vastleggen van koolstof (C) is er recent veel aandacht voor stikstofdepositie (N). Hoe sluit dit aan bij de schelpdierkweek en liggen hier kansen? Ook deze vraag zal behandeld worden in deze presentatie.