Op donderdag 20 januari zal, tijdens de schelpdierconferentie een duurzaamheids- en innovatieprijs worden toegekend in een viertal categorieën, te weten aan een mosselkweekbedrijf, een oesterkweekbedrijf, een schelpdier verwerkend bedrijf en een bedrijf dat toeleverancier is aan de schelpdiersector.
We roepen bedrijven die innovatieve ideeën, – technologieën of – processen die een bijdrage hebben geleverd aan de duurzaamheid van de sector en/of het bedrijf op om deel te nemen.


Wie kunnen er deelnemen?

Schelpdierkweekbedrijven

We zijn op zoek naar kweekbedrijven die niet alleen voldoen aan alle wettelijke eisen, maar ook verder blijk geven van betrokkenheid bij een verantwoorde visserij/kweek. Geef bij uw aanmelding aan welke initiatieven u hebt genomen teneinde op een verantwoorde manier te vissen die leidt tot duurzaamheid. Geef bijvoorbeeld het succes aan dat is bereikt als gevolg van de invoering van een nieuwe technologie, een nieuwe benadering van vistechnieken of een innovatie die de vangst of het beheer van een visserij verbetert. Het winnende bedrijf kent een sterk milieubewustzijn en werkt maatschappelijk verantwoord.

Schelpdier verwerkende bedrijven/handelsbedrijven


Voor deze prijs worden alle bedrijven die betrokken zijn bij de schelpdier verwerkende industrie uitgenodigd om mee te doen.
We zoeken naar een bedrijf dat substantiële milieubewuste veranderingen heeft doorgevoerd op gebieden als inkoop, transport, energie, afval, voedselveiligheid, enz.
Het betreffende bedrijf heeft bijvoorbeeld ook een groot aantal milieudoelstellingen bereikt in de afgelopen jaren en heeft een duidelijk plan voor de toekomst.

Toeleveranciers

Voor deze prijs worden alle bedrijven die faciliteiten bieden aan schelpdier (verwerkende) bedrijven uitgenodigd om mee te doen.
We zoeken naar een bedrijf dat innovaties verder ontwikkelt en als aanjager van verduurzaming in de sector fungeert, maar ook binnen de eigen bedrijfsvoering substantiële milieubewuste veranderingen heeft doorgevoerd.


U kunt zichzelf opgeven, maar ook een ander bedrijf nomineren.
De opgave moet zijn voorzien van een motivering. Om u daarbij te helpen is hieronder aangegeven welke aspecten in de beoordeling zullen meewegen, zodat u daar aandacht aan kunt besteden.

Wat zijn de beoordelingscriteria?
De aanmeldingen worden beoordeeld op de criteria die gelden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat zijn People, Planet en Profit.

Hierbij wordt gekeken naar het innovatieve karakter en naar de ondernemingszin. Bedrijven die meer doen dan de wettelijke vereisten en zich daardoor hebben ingezet voor de toekomst van de Nederlandse schelpdiersector, o.a. door in de bedrijfsvoering rekening te houden met ecologisch en sociale aspecten en daarvoor een duurzame oplossing zoeken ten gunste van zichzelf, zijn werknemers en zijn klanten.

Duurzaamheid

Ecologische en sociale duurzaamheid zijn onderdelen van de meest zakelijke strategieën geworden. De duurzaamheidsprijs is voor bedrijven die meer hebben gedaan dan de wettelijke vereisten en zich daardoor hebben ingezet voor de toekomst van de Nederlandse schelpdiersector.
Van belang is dat het bedrijf aangeeft dat het in zijn bedrijfsvoering rekening houdt met ecologische en sociale aspecten en daarvoor een duurzame oplossing heeft gevonden ten gunste van zichzelf, zijn werknemers en zijn klanten.

Innovatie

Innovaties kunnen variëren van het gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe processen, nieuwe toepassing van apparatuur of het gebruik van bestaande technieken op een innovatieve manier, die duidelijk positieve resultaten voor het bedrijf hebben gegeven.
De innovatie in een verwerkend bedrijf kan bijvoorbeeld liggen in een nieuw product of verpakking, het innovatief gebruik van technologie of een strategisch partnership.

Ondernemingszin

Het beheersen van de kosten en het vinden van manieren om een concurrentievoordeel te behouden en te maximaliseren vormt onderdeel van de bedrijfsstrategie. Geef in uw aanmelding aan waar innovaties een concurrentievoordeel hebben gecreëerd.

Jury

De jury bestaat uit Nathalie Steins, Michiel Brillenburg Wurth en Bram Bierens. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Hoe kunt u deelnemen?
Aanmelden kan tot 10 januari 2022 door het invullen van onderstaand formulier of door uw nominatie op opgave, voorzien van een motivering, te zenden aan info@schelpdierconferentie.com