Op donderdag 17 maart zal, tijdens de schelpdierconferentie, opnieuw een duurzaamheids- en/of innovatieprijs worden uitgereikt.

Wie kunnen er deelnemen?
We roepen bedrijven die innovaties hebben ingevoerd, innovatieve technologieën hebben ontwikkeld, of processen gestart die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector, op om deel te nemen.

Schelpdierkweekbedrijven
We zijn op zoek naar kweekbedrijven die niet alleen voldoen aan alle wettelijke eisen, maar ook verder blijk geven van betrokkenheid bij een verantwoorde visserij/kweek. Geef bij uw aanmelding aan welke initiatieven u hebt genomen, teneinde op een duurzaam verantwoorde manier te vissen. Geef bijvoorbeeld het succes aan dat is bereikt als gevolg van de invoering van een nieuwe technologie, een nieuwe benadering van vistechnieken of een innovatie die de vangst of het beheer van de visserij verbetert.
Het winnende bedrijf kent een sterk milieubewustzijn en werkt maatschappelijk verantwoord.

Schelpdierverwerkende bedrijven/handelsbedrijven
Voor deze prijs worden alle bedrijven die schelpdieren verwerken uitgenodigd om mee te doen.
We zoeken naar een bedrijf dat substantiële milieubewuste veranderingen heeft doorgevoerd op gebieden als inkoop, transport, quarantaine, energiebesparing, afvalreductie, voedselveiligheid, enz.
Het betreffende bedrijf heeft bijvoorbeeld een aantal milieudoelstellingen bereikt in de afgelopen jaren en heeft een duidelijk plan voor toekomstige innovaties.

Toeleveranciers
Voor deze prijs worden alle bedrijven die faciliteiten bieden aan bedrijven die schelpdieren kweken, verhandelen of verwerken, uitgenodigd om mee te doen.
We zoeken naar een bedrijf dat innovaties verder ontwikkelt en als aanjager van verduurzaming in de sector fungeert, maar ook binnen de eigen bedrijfsvoering substantiële milieubewuste veranderingen heeft doorgevoerd.

U kunt zichzelf opgeven, maar ook een ander bedrijf nomineren.
De opgave moet zijn voorzien van een motivering. Om u daarbij te helpen is hieronder aangegeven welke aspecten in de beoordeling zullen meewegen, zodat u daar aandacht aan kunt besteden.

Wat zijn de beoordelingscriteria?
De aanmeldingen worden beoordeeld op de criteria die gelden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat zijn People, Planet en Profit.

Hierbij wordt gekeken naar het innovatieve karakter en naar de ondernemingszin. Bedrijven die meer doen dan de wettelijke vereisten en zich daardoor hebben ingezet voor de toekomst van de Nederlandse schelpdiersector, o.a. door in de bedrijfsvoering rekening te houden met ecologisch en sociale aspecten en daarvoor een duurzame oplossing zoeken ten gunste van zichzelf, zijn werknemers en zijn klanten.

Duurzaamheid
Ecologische en sociale duurzaamheid zijn onderdelen van de meest zakelijke strategieën geworden. De duurzaamheidsprijs is voor bedrijven die meer hebben gedaan dan de wettelijke vereisten en zich daardoor hebben ingezet voor de toekomst van de Nederlandse schelpdiersector.
Van belang is dat het bedrijf aangeeft dat het in zijn bedrijfsvoering rekening houdt met ecologische en sociale aspecten en daarvoor een duurzame oplossing heeft gevonden ten gunste van zichzelf, zijn werknemers en zijn klanten.

Innovatie
Innovaties kunnen variëren van het gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe processen, nieuwe toepassing van apparatuur of het gebruik van bestaande technieken op een innovatieve manier, die duidelijk positieve resultaten voor het bedrijf hebben gegeven.
De innovatie in een verwerkend bedrijf kan bijvoorbeeld liggen in een nieuw product of verpakking, het innovatief gebruik van technologie of een strategisch partnership.

Ondernemingszin
Het beheersen van de kosten en het vinden van manieren om een concurrentievoordeel te behouden en te maximaliseren vormt onderdeel van de bedrijfsstrategie. Geef in uw aanmelding aan waar innovaties een concurrentievoordeel hebben gecreëerd.

Jury
De jury bestaat uit Nathalie Steins, Michiel Brillenburg Wurth en Bram Bierens. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe kunt u deelnemen?
Aanmelden kan tot 7 maart 2022 door het invullen van het formulier dat op de website staat onder ‘verkiezing’ of door uw nominatie voor een bedrijf, voorzien van een motivering, te zenden aan info@schelpdierconferentie.com